x

Sprawdź najbliższy termin kursu.

O firmieGaleriaMapa serwisuKontaktO programie
Login: Hasło:
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
A L AN
tel. 502 / 577 587
512 / 518 815
biuro@oskalan-oswiecim.pl
32-600 Oświęcim
ul. Chopina 6 lok. 2
O FIRMIE
 
Dlaczego z nami
Galeria
Platforma internetowa
Nasze auta
Plac manewrowy
KURSY
 
Wymagania
Przebieg
Terminy kursów
Egzaminy
PRAWO JAZDY
 
Kategoria A1
Kategoria B,
B1, B+E
Kategoria C
C1, C+E
Kategoria D, D+E
D1,D1+E
Kategoria T
KONTAKT
 
Dane teleadresowe
Polityka COOKIES
Opinie
Formularz kontaktowy
x
NASZE ATUTY TO:
 
- tradycje szkoleniowe od 1990 roku,
- materiały dydaktyczne gratis,
- bardzo wysoka zdawalność,
- krótki czas kursu,
- kompleksowe przygotowanie do egzaminu,
- platforma internetowa dla kursantów wspomagająca proces kształcenia,
- bardzo wysoka zdawalność,
- możliwość zapłaty w ratach,
- bezstresowa nauka w miłej atmosferze,
- badania lekarskie w ośrodku gratis,
- ekstra upominek dla każdego absolwenta,
- nowatorski system szkolenia teotetycznego,
 
I dlatego właśnie warto przygotowywać się z nami do egzaminu na PRAWO JAZDY!
[tytuł strony]
x
NAPISZ DO NAS
Imię i nazwisko / nazwa:
Temat wiadomości:
Treść wiadomości:
Twój e-mail:
Wiadomość została wysłana
x
01.09.2013 rozpoczynamy kurs na prawo jazdy
dla uczniów Powiatowego Zespołu nr 8
Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. Jana Kilińskiego w Chełmku
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach programu:
x
ROZWIĄŻ PRZYKŁADOWE TESTY:
1.Rozwiąż test - kategoria A
2.Rozwiąż test - kategoria B
3.Rozwiąż test - kategoria C
4.Rozwiąż test - kategoria D
5. Rozwiąż test - kategoria T
 
KLIKNIĘCIE POWYŻSZYCH LINKÓW PRZEKIERUJE CIĘ NA STRONĘ PORTALNAUKIJAZDY.PL
X
KATEGORIA A i A1
Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 18 lat.
Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
X
KATEGORIA B, B1 i B+E
Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
- pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony;
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria B1 prawa jazdy uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Ponadto kategoria B1 uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym, którego dmc nie przekracza 550 kg, wraz z przyczepą lekką.
Kategoria B+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów. Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.
X
KATEGORIA C, C1 i C+E
Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.
Kategoria C1 uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Ponadto uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
X
KATEGORIA D, D+E, D1 i D1+E
 
Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać już uprawnienia kategorii B. Posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.
Kategoria D+E prawa jazdy uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy. Kategoria C+E i D uprawnia również do kierowania zespołem pojazdów (autobus + przyczepa) oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub przyczepami, a także pojazdem wolnobieżnym z przyczepą lub przyczepami.
Kategoria D1 uprawnia do kierowania autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie   z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Posiadacz kategorii D1 może również kierować zespołem pojazdów składającym się z autobusu przystosowanego do przewozu nie więcej niż 17 osób z kierowcą oraz z przyczepy lekkiej. Wymagany wiek do uzyskania kategorii D1 to ukończone 21 lat życia. Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.
Kategoria D1+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Kategoria ta nadaje również uprawnienie do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Warunkiem uzyskania kat. D1+E jest posiadanie kategorii D1.
x
KATEGORIA T
 
Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się o uprawnienia kategorii T musi mieć ukończone 16 lat. W przypadku przystępowania do egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, konieczna jest pisemna zgoda rodziców.
x
KURS
Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (godzina zajęć teoretycznych równa jest 45 minutom, a zajęć praktycznych 60 minutom) dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie prowadzący nauczanie. Liczba godzin dla zajęć teoretycznych nie może być mniejsza niż:
- 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T prawa jazdy lub pozwolenia,
- 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E.
Wymogi powyższe nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1.
Liczba godzin dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:
- 20 godzin - przy kategorii A, A1, C, C1, C1+E, D1+E, T,
- 25 godzin - przy kategorii C+E lub D+E,
- 30 godzin - przy kategorii B, B1, D1 lub pozwoleniu,
- 60 godzin - przy kategorii D.
Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym mogą być rozpoczęte po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i powinny uwzględniać jazdę poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h, o łącznym czasie trwania nie krótszym niż:
- o 3 godziny, przy kategorii A1, A lub B1,
- o 4 godziny, przy kategorii B, C1, C, T, B+E, C1+E lub D1+E,
- o 10 godzin, przy kategorii D1, D, C+E oraz D+E,
a także powinny być prowadzone łącznie na odcinku nie mniejszym niż 50 km (z wyjątkiem kategorii T) w czasie jednych zajęć.
x
WYMAGANIA:
Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć kurs najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie pojazdem. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy. Do egzaminu można przystąpić następnego dnia po ukończeniu wymaganego wieku.
 
Prawo jazdy otrzymuje osoba, która:
- osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
- uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
- odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
- zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.
Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi:
- 16 lat – dla kategorii A1, B1 lub T,
- 18 lat – dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E,
- 21 lat – dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E,
 
Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
- u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
- w stosunku do której orzeczony został prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu,
 
x
x
MANEWROWANIE NA PLACU I W MIEŚCIE:
Zajęcia praktyczne na placu rozpoczynają się od losowo wybranych czynności związanych z kontrolą stanu samochodu. Sprawdza się jeden element pod maską samochodu i jedne światła lub klakson.
- (na placu) jazda po łuku przodem i tyłem, z zachowaniem płynności ruchu, bez przekraczania linii ograniczających pas ruchu i zatrzymania [zobacz];
- (w mieście) wykonanie manewru zawracania na wąskiej drodze z właściwym użyciem kierunkowskazów [zobacz];
- (na placu) ruszanie z podjazu z uwzględnieniem poszczególnych etapów manewru, tj. podjechania na wzniesienie z zaciągnięciem hamulca ręcznego oraz wciśnięcia sprzęgła i hamulca, naciśnięcie pedału gazu z jednoczesnym zwalnianiem sprzęgła i luzowaniem hamulca ręcznego (pojazd nie może „zgasnąć” ani cofnąć się o więcej niż 20 cm) [zobacz];
- (w mieście) parkowanie skośne z włączeniem właściwego kierunkowskazu, wycofanie z parkowania oraz kontynuowanie jazdy do przodu [zobacz];
- (w mieście) parkowanie równoległe tyłem (koperta), wyjazd z parkowania i kontynuowanie jazdy do przodu[zobacz];
- (w mieście) parkowanie prostopadłe połączone z wyjazdem tyłem i kontynuowaniem jazdy w kierunku przeciwnym do dotychczasowego [zobacz];
x
NOWE ZASADY EGZAMINOWANIA:
 
Od dnia 19 stycznia 2013 roku obowiązują zupełnie nowe zasady przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy. Nowy egzamin składa się z:
- 20 pytań multimedialnych. np. w formie wideoklipów, przedstawiających sytuacje na drodze; na pytania odpowiada się TAK lub NIE; czas odpowiedzi to 45 sekund (20 s. na zapoznanie się z pytaniem, 10 s. na wyświetlenie filmu i 15 s. na odpowiedź),
- 12 pytań z odpowiedziami A, B, C i z jedną odpowiedzią poprawną; czas odpowiedzi do 50 s,
 
Testy egzaminacyjne tworzone są z bazy kilkunastu tysięcy pytań. Po udzieleniu odpowiedzi przechodzi się do następnego pytania bez możliwości powrotu do pytań wcześniejszych.
x
OŚRODEK SZKOLENIAKIEROWCÓW ALAN
posiada tradycje i doświdczenie sięgające początków 1990 roku. Doskonale przygotowana kadra instruktorska oraz wykładowcy spełniający najwyższe standardy zawodowe, gwarantują Państwu wysokiej jakości usługi w zakresie przygotowania do egzaminu na PRAWO JAZDY i trudnej sztuki prawidłowego kierowania pojazdem w ruchu publicznym.
Mając świadomość szczególnej odpowiedzialności ciążącej na naszych barkach, dokładamy wszelkich starań, by wciąż na nowo podnosić sowje kwalifikacje i doskonalić się zawodowo, w celu właściwego przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w trudnym, zmotoryzowanym świecie przyszłych kierowców.
W swojej działalności opieramy się na sprawdzonych wzorcach, jednak wciąż na nowo poszukując idealnych modeli i takich rozwiązań, które sprawią, że przyswajanie przez Państwa wiedzy o zasadach i prawidłach ruchu drogowego będzie nie tylko skuteczniejsze, ale i przyjemniejsze.
Wyszukujemy narzędzia, tworzymy mechanizmy ułatwiające naukę, pamiętając ciągle o istocie i celu naszej misji.
x
x
O PROGRAMIE
 
          Proponowana przez nas platforma internetowa jest narzędziem wspomagającym proces kształcenia kandydatów na kierowców. Za jej pomocą można powrócić do tematów podejmowanych na wykładach, uzupełnić swoją wiedzę o nowe elementy, czy sprawdzić własną wiedzę rozwiązując testy sprawdzające (w tym również testy przygotowujące do egzaminu).
          Program nie zastępuje tradycyjnej formy kształcenia kandydatów na kierowców, a jedynie je wzbogaca o nowe możliwości uzupełnienia czy sprawdzenia własnej wiedzy.
          Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi usprawniające i zwiększające użyteczność proponowanego przez nas programu.
          Mamy nadzieję, iż pomoże Państwu szybciej, sprawniej i dokładniej opanować wiedzę niezbędną każdemu czynnemu kierowcy.
x
O PROGRAMIE
 
          Proponowana przez nas platforma internetowa jest narzędziem wspomagającym proces kształcenia kandydatów na kierowców. Za jej pomocą można powrócić do tematów podejmowanych na wykładach, uzupełnić swoją wiedzę o nowe elementy, czy sprawdzić własną wiedzę rozwiązując testy sprawdzające (w tym również testy przygotowujące do egzaminu).
          Program nie zastępuje tradycyjnej formy kształcenia kandydatów na kierowców, a jedynie je wzbogaca o nowe możliwości uzupełnienia czy sprawdzenia własnej wiedzy.
          Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi usprawniające i zwiększające użyteczność proponowanego przez nas programu.
          Mamy nadzieję, iż pomoże Państwu szybciej, sprawniej i dokładniej opanować wiedzę niezbędną każdemu czynnemu kierowcy.
x
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
A L AN
w Oświęcimiu


 
Termin rozpoczęcia najbliższego kursu na PRAWO JAZDY:
2015-07-07, Oświęcim, ul. Chopina 6, godzina 19:00:00.
Ceny kursów:
Kategoria: B , cena: 1200,00 złotych
(słownie: Promocja WAKACJE Ponadto udzielamy jazd dodatkowych doszkalających dla kursantów z innych OSK ),
Kategoria: B , cena: 1400,00 złotych
(słownie: czas 4-6 tygodni możliwa monitorowana przez wykładowcę nauka teorii w domu przez internet),
Kategoria: B EXP, cena: 1600,00 złotych
(słownie: czas ok 2 tygodnie załatwiamy wszystkie formalności na miejscu/ lekarz i PKK/ Poznaj trasy egzamin),
z możliwością opłaty w ratach.
 
x

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

A L AN

W OŚWIĘCIMIU

32-600 Oświęcim ul. Obozowa 18d

www.oskalan-oswiecim.pl
biuro@oskalan-oswiecim.pl


Pokaż ALAN Ośrodek Szkolenia Kierowców na większej mapie
x
Wasze opinie:
Kursantka napisał/napisała:
„Nie miałam tyle szczęścia co mój poprzednik, ale szkołę zdecydowanie polecam. Wykłady OK, instruktorzy jazdy również. Nie robią problemów i łatwo się z nimi dogadać. Przy czym swoją pracę traktują poważnie. Polecam.”
Wysłane, dnia: 2013-07-06
Marek napisał/napisała:
„Przychylam się do opinii poprzedników. Dla mnie ważne było to, że wszystko na Zasolu - firma godna polecenia.”
Wysłane, dnia: 2013-07-07
Kursant napisał/napisała:
„Może być. Ceny przystępne. Instruktorzy normalni. ”
Wysłane, dnia: 2013-08-26
Anonymous napisał/napisała:
„Tanio, miło, zdane za 1 razem.”
Wysłane, dnia: 2013-09-23
Szymon napisał/napisała:
„Rzetelnie, Profesjonalnie firma godna polecenia !!!”
Wysłane, dnia: 2016-02-07
DODAJ SWOJĄ OPINIĘ